10. Xin-Bo Zhang, Dan-Zi Sun, Wen-Ya Yin, Min-Shou Zhao, Crystallographic and Electrochemical Characteristics of La0.7Mg0.3Ni3-X(Al0.5Mo0.5)x (x=0-0.4) Hydrogen Storage Alloys, Electrochimica Acta, 2005, 50, 3407. (PDF)