13. Yu-Jun Chai, Min-Shou Zhao, Zhi-Ying Li, Xin-Bo Zhang, Wen-Ya Yin, Ti-Zr-V-Cr-Ni Solid Solution Alloy Electrode: Preparation and Electrochemical Performance, Chin. J. Inorg. Chem., 2005, 21, 1341. (PDF)