112. Di Bao, Qi Zhang, Fan-Lu Meng, Hai-Xia Zhong, Miao-Miao Shi, Yu Zhang, Qing Jiang, Jun-Min Yan*, Xin-Bo Zhang, Electrochemical Reduction of N2 under Ambient Conditions for Artificial N2 Fixation and Renewable Energy Storage Using N2/NH3 Cycle, Adv. Mater., 2017, 29, 1604799. (PDF)