113. Tong Liu, Ji-Jing Xu, Qing-Chao Liu, Zhi-Wen Chang, Yan-Bin Yin, Xiao-Yang Yang, Xin-Bo Zhang*, Ultrathin, Lightweight, and Wearable Li-O2 Battery with High Robustness and Gravimetric/Volumetric Energy Density, Small, 2017, 13, 1602952. (PDF)