117. Ji-Jing Xu, Qing-Chao Liu, Yue Yu, Jin Wang, Jun-Min Yan, and Xin-Bo Zhang*, In Situ Construction of Stable Tissue-Directed/Reinforced Bifunctional Separator/Protection Film on Lithium Anode for Lithium-Oxygen Batteries, Adv. Mater., 2017, 29, 1606552. (PDF)