119. Xiao-Yang Yang, Ji-Jing Xu, Di Bao, Zhi-Wen Chang, Da-Peng Liu, Yu Zhang*, Xin-Bo Zhang, High-Performance Integrated Self-Package Flexible Li-O2 Battery Based on Stable Composite Anode and Flexible Gas Diffusion Layer, Adv. Mater., 2017, 29, 1700378. (PDF)