12. Xin-Bo Zhang, Dan-Zi Sun, Wen-Ya Yin, Min-Shou Zhao, Crystallographic and Electrochemical Characteristics of La0.7Mg0.2Ni5.5-X(Al0.5Mo0.5)(x) (x=0 To 0.8) Hydrogen Storage Alloys, Metall. Mater. Trans. A, 2005, 36A, 2025. (PDF)