120. Hai-Xia Zhong, Jun Wang, Qi Zhang, Fan-Lu Meng, Di Bao, Tong Liu, Xiao-Yang Yang, Zhi-Wen Chang, Jun-Min Yan*, Xin-Bo Zhang*, In Situ Coupling FeM (M = Ni, Co) with Nitrogen-Doped Porous Carbon toward Highly Efficient Trifunctional Electrocatalyst for Overall Water Splitting and Rechargeable Zn-Air Battery, Adv. Sustainable. Syst., 2017, 1, 1700020. (PDF)