127. Heng-Guo Wang, Wang Li, Da-Peng Liu, Xi-Lan Feng, Jin Wang, Xiao-Yang Yang, Xin-Bo Zhang, Yu-Jie Zhu*, Yu Zhang*, Flexible Electrodes for Sodium-ion Batteries: Recent Progress and Perspectives, Adv. Mater., 2017, 29, 1703012. (PDF)