129. Sai Wang, Tao Sun, Shuang Yuan, Yun-Hai Zhu, Xin-Bo Zhang, Jun-Min Yan*, and Qing Jiang, P3-Type K0.33Co0.53Mn0.47O2·0.39H2O: a Novel Bifunctional Electrode for Na-ion Batteries, Mater. Horiz., 2017, 4, 1122. (PDF)