148. Zhen-Dong Yang, Xiao-Yang Yang, Tong Liu, Zhi-Wen Chang, Yan-Bin Yin, Xin-Bo Zhang, Jun-Min Yan*, and Qing Jiang, In-situ CVD derived Co-N-C composite as highly efficient cathode for flexible Li-O2 batteries, Small, 2018, 14, 1800590(Invited) (PDF)