149. Yun-hai Zhu, Xu Yang, Tao Sun, Sai Wang, Yin-lei Zhao, Xin-bo Zhang*, ​Recent progress and prospects of cathode materials for non-aqueous potassium-ion batteriesElectrochemical Energy Reviews, 2018, 1, 548(PDF)