151. Yun-Hai Zhu, Qi Zhang, Xu Yang, En-Yue Zhao, Tao Sun, Xin-Bo Zhang, Sai Wang, Xi-Qian Yu, Jun-Min Yan*, Qing Jiang, Reconstructed Orthorhombic V2O5 Polyhedra for Fast Ion Diffusion in K-ion Batteries, Chem, 2019, 5, 168. (PDF)