156. Yun-Hai Zhu, Xiao-Yang Yang, Tong Liu, and Xin-Bo Zhang*, Flexible 1D Batteries: Recent Progress and Prospects, Adv. Mater. 2019. (Invited) DOI: https://doi.org/10.1002/adma.201901961. (PDF)