157. Tao Sun, Zong-Jun Li, Xu Yang, Sai Wang, Yun-Hai Zhu, Xin-Bo Zhang*, Imine-rich Poly(o-phenylenediamine) as High-Capacity Trifunctional Organic Electrode for Alkali-ion Batteries, CCS Chem., 2019, 1, 365. (PDF)