157. ​Tao Sun, Zong-Jun Li, Xu Yang, Sai Wang, Yun-Hai Zhu, Xin-Bo Zhang*, Imine-rich Poly(o-phenylenediamine) as High-Capacity Trifunctional Organic Electrode for Alkali-ion BatteriesCCS Chemistry, 2019. (Accepted)