159. Yue Yu, Xin-Bo Zhang*, In Situ Coupling of Colloidal Silica and Li Salt Anion toward Stable Li Anode for Long-Cycle-Life Li-O2 Batteries, Matter, 2019, 1, 881.(PDF)