16. Xin-bo Zhang, Dan-zi Sun, Wen-ya Yin, Yu-jun Chai, Min-shou Zhao, Crystallographic and electrochemical characteristics of La0.7Mg0.3Ni3.5-x (Al0.5Mo0.5)(x) (x=0-0.8) hydrogen storage alloysJ. Power Sources2006, 154, 290. (PDF)