16. Xin-Bo Zhang, Dan-Zi Sun, Wen-Ya Yin, Yu-Jun Chai, Min-Shou Zhao, Crystallographic and Electrochemical Characteristics of La0.7Mg0.3Ni3.5-x (Al0.5Mo0.5)(x) (x=0-0.8) Hydrogen Storage Alloys, J. Power Sources, 2006, 154, 290. (PDF)