161. Xiao-yang Yang, Xi-lan Feng, Xin Jin, Ming-zhe Shao, Bao-lin Yan, Jun-min Yan,* Yu Zhang,* and Xin-bo Zhang*, An Illumination-Assisted Flexible Self-Powered Energy System Based on a Li–O2 Battery, Angew. Chem., 2019, 10.1002/ange.201907805. (PDF)