17. Xin-bo Zhang, Dan-zi Sun, Wen-ya Yin, Yu-jun Chai, Min-shou Zhao, The structure and electrochemical characteristics of La0.67Mg0.33 (Ni0.8Co0.1Mn0.1)(x) (x=2.5-5.0) multiphase alloys for nickel-metal hydride batteriesJ. Solid State Electrochem., 2006, 10, 236. (PDF)