22. Xin-bo Zhang, Jun-min Yan, Song Han, Hiroshi Shioyama, Kazuaki Yasuda, Nobuhiro Kuriyma and Qiang Xu, A high performance anion exchange membrane-type ammonia borane fuel cell, J. Power Sources, 2008, 182, 515. (PDF)