22. Xin-Bo Zhang, Jun-Min Yan, Song Han, Hiroshi Shioyama, Kazuaki Yasuda, Nobuhiro Kuriyma and Qiang Xu, A High Performance Anion Exchange Membrane-Type Ammonia Borane Fuel Cell, J. Power Sources, 2008, 182, 515. (PDF)