23. Jun-Min Yan, Xin-Bo Zhang, Song Han, Hiroshi Shioyama and Qiang Xu, Iron-Nanoparticle-Catalyzed Hydrolytic Dehydrogenation of Ammonia Borane for Chemical Hydrogen Storage, Angew. Chem. int. Ed., 2008, 47, 2287. (PDF)