23. Jun-min Yan, Xin-bo Zhang, Song Han, Hiroshi Shioyama and Qiang Xu, Iron-nanoparticle-catalyzed hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane for chemical hydrogen storageAngew. Chem. Int. Ed., 2008, 47, 2287. (PDF)