24. Xin-Bo Zhang, Song Han, Jun-Min Yan, Hiroshi Shioyama, Nobuhiro Kuriyama, Tetsuhiko Kobayashi and Qiang Xu, Electrochemical Oxidation of Ammonia Borane on Gold Electrode, int. J. Hydrogen Energy, 2009, 34, 174. (PDF)