25. Tetsuo Umegaki, Jun-Min Yan, Xin-Bo Zhang, Hiroshi Shioyama, Nobuhiro Kuriyama and Qiang Xu, Boron- and Nitrogen-Based Chemical Hydrogen Storage Materials, int. J. Hydrogen Energy, 2009, 34, 2303. (PDF)