28. Tetsuo Umegaki, Jun-Min Yan, Xin-Bo Zhang, Hiroshi Shioyama, Nobuhiro Kuriyama and Qiang Xu, Hollow Ni-Sio2 Nanosphere-Catalyzed Hydrolytic Dehydrogenation of Ammonia Borane for Chemical Hydrogen Storage, J. Power Sources, 2009, 191, 209. (PDF)