34. Bo Liu, Xin-Bo Zhang, Hiroshi Shioyama, Takashi Mukai, Tetsuo Sakai and Qiang Xu, Converting Cobalt Oxide Subunits in Cobalt Metal-Organic Framework into Agglomerated Co3O4 Nanoparticles as An Electrode Material for Lithium Ion Battery, J. Power Sources, 2010, 195, 857. (PDF)