36. Jun-Min Yan, Xin-Bo Zhang, Hiroshi Shioyama and Qiang Xu, Room Temperature Hydrolytic Dehydrogenation of Ammonia Borane Catalyzed by Co Nanoparticles, J. Power Sources, 2010, 195, 1091. (PDF)