39. Feng-Zhan Si, Xiu-Mei Chen, Liang Liang, Chen-Yang Li, Jian-Hui Liao, Chang-Peng Liu, Xin-Bo Zhang and Wei Xing, Pt/C Anodic Catalysts with Controlled Morphology for Direct Dimethyl Ether Fuel Cell: The Role of Consecutive Surface, Electrochim. Acta, 2011, 56, 5966. (PDF)