43. Yun Huang, Xiao-Lei Huang, Jian-She Lian, Dan Xu, Li-Min Wang and Xin-Bo Zhang*, Self-assembly of Ultrathin Porous Nio Nanosheets/Graphene Hierarchical Structure for High-Capacity and High-Rate Lithium Storage, J. Mater. Chem., 2012, 22, 2844. (PDF)