44. Xiao-Lei Huang, Jia Chai, Tao Jiang, Ying-Jin Wei, Gang Chen, Wan-Qiang Liu, Dong-Xue Han*, Li Niu, Li-Min Wang and Xin-Bo Zhang*, Self-assembled Large-Area Co(OH)2 Nanosheets/Ionic Liquid Modified Graphene Heterostructures Toward Enhanced Energy Storage, J. Mater. Chem., 2012, 22, 3404. (PDF)