49. Lei-Lei Zhang, Zhong-Li Wang, Dan Xu, Ji-Jing Xu, Xin-Bo Zhang*, Li-Min Wang*, Α-Mno2 Hollow Clews for Rechargeable Li-Air Batteries with Improved Cyclability, Chin. Sci. Bullet., 2012, 57, 4210. (invited) (PDF)