50. Lei-Lei Zhang, Zhong-Li Wang, Dan Xu, Xin-Bo Zhang* and Li-Min Wang, The Development and Challenges of Rechargeable Non-Aqueous Lithium–Air Batteries, int. J. Smart Nano Mater., 2012, 4, 27. (invited) (PDF)