51. Jun Wang, Xin-Bo Zhang*, Zhong-Li Wang, Wei Xing, Li-Min Wang and Xiang Liu*, one-Step and Rapid Synthesis of ‘‘Clean’’ and Monodisperse Dendritic Pt Nanoparticles and Their High Performance Toward Methanol Oxidation and P-Nitrophenol Reduction, Nanoscale, 2012, 4, (PDF)