62. Dan Xu, Zhong-Li Wang, Ji-Jing Xu, Lei-Lei Zhang, Li-Min Wang and Xin-Bo Zhang*, A Stable Sulfone Based Electrolyte for High Performance Rechargeable Li-O2 Batteries, Chem. Commun., 2012, 48, 11674. (PDF)