64. Heng-Guo Wang, Zhong Wu, Fan-Lu Meng, De-Long Ma, Xiao-Lei Huang, Li-Min Wang, and Xin-Bo Zhang*, Nitrogen-Doped Porous Carbon Nanosheets as Low-Cost and High-Performance Anode Material for Sodium-Ion Batteries, ChemSusChem, 2013, 6, 56. (PDF)