Zhong-Li Wang, Dan Xu, Heng-guo Wang, Zhong Wu, and Xin-bo Zhang*, In Situ Fabrication of Porous Graphene Electrodes for High-Performance Energy Storage, ACS Nano, 2013, 7, 2422. (PDF)