66. Xiao-Lei Huang, Ru-Zhi Wang, Dan Xu, Zhong-Li Wang, Heng-Guo Wang, Ji-Jing Xu, Zhong Wu, Qing-chao Liu, Yu Zhang, and Xin-bo Zhang*, Homogeneous CoO on Graphene for Binder-Free and Ultralong-Life Lithium Ion Batteries, Adv. Funct. Mater., 2013, 23, 4345. (PDF)