67. Ji-Jing Xu, Dan Xu, Zhong-Li Wang, Heng-Guo Wang, Lei-Lei Zhang, Xin-Bo Zhang*, Synthesis of Perovskite-Based Porous La0.75Sr0.25MnO3 Nanotubes as a Highly Efficient Electrocatalyst for Rechargeable Lithium-Oxygen Batteries, Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52, 3887. (PDF)