68. Jun Wang, Hai-Xia Zhong, Yu-Ling Qin, Xin-Bo Zhang*, An Efficient Three-Dimensional Oxygen Evolution Electrode, Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52, 5248. (PDF)