69. Ji-Jing Xu, Zhong-Li Wang, Dan Xu, Lei-Lei Zhang and Xin-Bo Zhang*, Tailoring Deposition and Morphology of Discharge Products towards High-Rate and Long-Life Lithium-Oxygen Batteries, Nat. Commun., 2013, 4, 2438. (PDF)