71. Zhong-Li Wang, Dan Xu, Ji-Jing Xu and Xin-Bo Zhang*, Oxygen Electrocatalysts in Metal–Air Batteries: from Aqueous to Nonaqueous Electrolytes, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 7746. (PDF)