72. Qing-Chao Liu, Ji-Jing Xu, Yan-Bin Yin, Yin-Shan Jiang and Xin-Bo Zhang*, Porous Fe2O3 Nanofiber Catalyst for High-Capacity and Long-Cycle Li−O2 Batteries, Chin. Chem., 2014, 44, 1159. (Invited) (PDF)