73. Qing-Chao Liu, Ji-Jing Xu, Zhi-Wen Chang and Xin-Bo Zhang*, Direct Electrodeposition of Cobalt Oxide Nanosheets on Carbon Paper as Free-Standing Cathode for Li-O2 Battery, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 6081. (Invited) (PDF)