74. Heng-Guo Wang, Shuang Yuan, De-Long Ma, Xiao-Lei Huang, Fan-Lu Meng and Xin-Bo Zhang*, Tailored Aromatic Carbonyl Derivative Polyimides for High-Power and Long-Cycle Sodium-Organic Batteries, Adv. Energy Mater., 2014, 4, 1301651. (PDF)