75. Shuang Yuan, Xiao-lei Huang, De-long Ma, Heng-guo Wang, Fan-zhi Meng and Xin-bo Zhang*, Engraving Copper Foil to Give Large-Scale Binder-Free Porous CuO Arrays for a High-Performance Sodium-Ion Battery Anode, Adv. Mater., 2014, 26, 2273. (PDF)