76. Ji-Jing Xu, Zhong-Li Wang, Dan Xu, Fan-Zhi Meng and Xin-Bo Zhang*, 3D Ordered Macroporous LaFeO3 as Efficient Electrocatalyst for Li-O2 Batteries with Enhanced Rate Capability and Cyclic Performance, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 2213. (PDF)