78. Xiao-Lei Huang, Dan Xu, Shuang Yuan, De-Long Ma, Sai Wang, Huai-Yu Zheng and Xin-bo Zhang*, Dendritic Ni-P-Coated Melamine Foam for a Lightweight, Low-Cost, and Amphipathic Three-Dimensional Current Collector for Binder-Free Electrodes, Adv. Mater., 2014, 26, 7264. (PDF)