79. Hai-Xia Zhong, Jun Wang, Yu-Wei Zhang, Wei-Lin Xu, Wei Xing, Dan Xu, Yue-Fei Zhang and Xin-Bo Zhang*, ZIF-8 Derived Graphene-Based Nitrogen-Doped Porous Carbon Sheets as Highly Efficient and Durable Oxygen Reduction Electrocatalysts, Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53, 14235. (PDF)