8. Xin-Bo Zhang, Wen-Ya Yin, Yu-Jun Chai, Min-Shou Zhao, Structure and Electrochemical Characteristics of Reni3 Alloy, Mat. Sci. Eng. B-Solid, 2005, 117, 123. (PDF)