80. De-Long Ma, Heng-Guo Wang, Yang Li, Dan Xu, Shuang Yuan, Xiao-Lei Huang, Xin-Bo Zhang, Yu Zhang*, In Situ Generated FeF3 in Homogeneous Iron Matrix toward High-Performance Cathode Material for Sodium-Ion Batteries, Nano Energy, 2014, 10, 295. (PDF)