81. Zhong Wu, Xiao-Lei Huang, Zhong-Li Wang, Ji-Jing Xu, Heng-Guo Wang, Xin-Bo Zhang, Electrostatic Induced Stretch Growth of Homogeneous β-Ni(OH)2 on Graphene with Enhanced High-Rate Cycling for Supercapacitors, Sci. Rep., 2014, 4 , 3669. (PDF)